Έντυπα για το Μ.Δ.


Β ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Έντυπο δήλωση πρόθεσης για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ 1. Έντυπο ενδεικτικής δήλωσης πρόθεσης

Ηλεκτρονική αποστολή και παράδοση

(Έως και το δεύτερο τετραήμερο του Μαίου)

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1. Αίτηση δήλωσης προτεινόμενου τίτλου και προτεινόμενου επιβλέποντα 1.ΜΔΕ ΑΙΤΗΣΗ MDE_ATODX_2019_Β

2. Δήλωση τίτλου Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 2.ΜΔΕ_ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΜΔΕ_ATODX

3. Υπεύθυνη δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3.ΜΔΕ_Yp.Δηλωση_ΠΝΕΥΜ ΔΙΚΑΙΩΜ_ATODX_2019

4. Ενδεικτική πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Έως 30 Σεπτεμβρίου)

 

Για εκπόνηση Πρακτικής άσκησης και Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1.  Αίτηση Πρακτικής Άσκησης 1 ΠΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ATODX_2019_Β

2. Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης Πρακτικής Άσκησης 2 ΠΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ doc

3. Έντυπο δήλωσης λογαριασμού για ΕΛΚΕ (Παρακαλούμε να προσκομίσετε και φωτοτυπία του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού)

3 ΠΑ_ΕΝΤΥΠΟ 10_ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για ΕΛΚΕ

4. Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

7. Χρονοδιάγραμμα ΠΑ

(Έως και το δεύτερο τετραήμερο του Μαίου)

5. Δήλωση Ανεξάρτητης Μελέτης Ι ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι

6. Δήλωση Ανεξάρτητης Μελέτης ΙΙ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ

(Έως και 30 Σεπτεμβρίου)

Οφείλετε να καταθέσετε δύο χρονοδιαγράμματα, ένα με το συνολικό αριθμό των ωρών, συμπεριλαμβανομένων των ωρών απασχόλησης στο φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, της μελέτης και της συγγραφής και ένα χρονοδιάγραμμα μόνο με το συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης στο φορέα. χρονοδιάγραμμα ΠΑ

8. Συμπλήρωση απαιτούμενων πεδίων στο παρακάτω φύλλο excel ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ eclass

Ύστερα από την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης και των Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:

1. Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον υπεύθυνο καθηγητή

2. Απολογιστική έκθεση (Σε μορφή word)

3.  Βεβαίωση φορέα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ

4. Έντυπο Ε.3.5

5. Χρονοδιάγραμμα

Όσον αφορά στην Ανεξάρτητη Μελέτη Ι θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:
-Έντυπο αξιολόγησης Ανεξάρτητης Μελέτης Ι από τον υπεύθυνο καθηγητή
-Δήλωση περιεχομένου εργασίας από τον υπεύθυνο καθηγητή

Όσον αφορά στην Ανεξάρτητη Μελέτη ΙI θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:
-Έντυπο αξιολόγησης Ανεξάρτητης Μελέτης ΙΙ από τον υπεύθυνο καθηγητή
-Δήλωση περιεχομένου εργασίας από τον υπεύθυνο καθηγητή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση και τις Ανεξάρτητες Μελέτες Ι & ΙΙ, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός_Πρακτική_Άσκηση

Δικαιολογητικά απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος :

Όσοι πραγματοποιήσατε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1.  Αίτηση απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος – ΑΤΟΔΧ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΝΟΜΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΤΟΔΧ

2. Βεβαίωση Δημοσίευσης Άρθρου Βεβαίωση Δημοσίευσης Αρθρου

3. Δήλωση έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσης της Μ.Δ.Ε. ΔΗΛΩΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΜΔΕ

4. Συμπλήρωση ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL με τις επιστημονικές  εργασίες, ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. (αποστολή στο email: tefaa_tourdance@phyed.duth.gr) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΜΣ_ΑΤΟΔΧ

5. Ένα (1) αντίτυπο δερματόδετο (σε μπορντό χρώμα) της Μ.Δ.Ε.

6. Δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα της Μ.Δ.Ε. (pdf αρχείο) σε ψηφιακό δίσκο (2 CD)

7. Το επιστημονικό άρθρο ή το σύντομο επιστημονικό άρθρο (short paper) με την αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό ή το επιστημονικό συνέδριο.

8. Στην περίπτωση που έχετε δανειστεί βιβλία από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και δεν τα έχετε επιστρέψει, καλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση επιστροφή τους.

9. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής σας Ταυτότητας πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία τη δήλωση απώλειας που κάνατε στην Αστυνομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΔ_ΑΤΟΔΧ

Όσοι πραγματοποιήσατε Πρακτική άσκηση και τις Ανεξάρτητες Μελέτες Ι & ΙΙ θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1.  Αίτηση απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος – ΑΤΟΔΧ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΝΟΜΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΤΟΔΧ

2. Το επιστημονικό άρθρο ή το σύντομο επιστημονικό άρθρο (short paper) με την αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό ή το επιστημονικό συνέδριο και για τις δύο Ανεξάρτητες Μελέτες.

3. Συμπλήρωση ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL με τις επιστημονικές  εργασίες, ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο  πραγματοποίησης των Ανεξάρτητων Μελετών Ι & ΙΙ (αποστολή στο  email: tefaa_tourdance@phyed.duth.gr) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΜΣ_ΑΤΟΔΧ

4. Στην περίπτωση που έχετε δανειστεί βιβλία από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και δεν τα έχετε επιστρέψει, καλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση επιστροφή τους.

5. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

6. Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής σας Ταυτότητας πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία τη δήλωση απώλειας που κάνατε στην Αστυνομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΔ_ΑΤΟΔΧ

Προσοχή!!!

Προϋπόθεση για την έκδοση του Διπλώματος σας είναι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών

Στη διάθεση σας

Εκ μέρους της γραμματείας ΑΤΟΔΧ