Καλωσόρισμα


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης συγκλήτου με αριθμ. 75/1/20 Σεπτεμβρίου 2018 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ Έγκρισης ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 76/1/20.09.2018 (ΦΕΚ 4623/ τ.Β’/18.10.2018) που αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τροποποίηση των άρθρων 9, 10, 11 και 16 καθώς και της Περιγραφής Μαθημάτων του Προγράμματος (Μέρος Β’) (αρχείο)