Καλωσόρισμα


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης συγκλήτου με αριθμ. 75/1/20 Σεπτεμβρίου 2018 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ Έγκρισης ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»