Διοικητικά Όργανα


Τα αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, στο οποίο περιγράφονται και οι αρμοδιότητες τους αντίστοιχα είναι:

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)
Η Συνέλευση του ΤΕΦΑΑ – ΔΠΘ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ – ΔΠΘ
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Ετήσιοι Απολογισμοί

2018

2019

2020

2021

2022

2023