Πολιτική Ποιότητας και Πολιτική Υποστήριξης του Προσωπικού του ΠΜΣ ΑΤΟΔΧ


Πολιτική Ποιότητας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Αθλητικός Τουρισμός – Οργάνωση Δρωμένων – Χορός»

 Το Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» διαθέτει συμβατή και εναρμονισμένη πολιτική ποιότητας με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού και με την πολιτική ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» είναι συμβατή με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και έχει εγκριθεί από την συνέλευση του Τμήματος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  1. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) και των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών (Π.Μ.Σ.) και Διδακτορικών σπουδών (Π.Δ.Σ.) του με την Πολιτική Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  2. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός», εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. που αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός»:

–        Σχεδιάζει, τροποποιεί και βελτιώνει το Πρόγραμμα Σπουδών του με διαφάνεια και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών ώστε αυτό:

  • Να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες.
  • Να επιτυγχάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στα περιγράμματα μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και να προσφέρει προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Να προάγει την επιστημονική γνώση και την έρευνα μέσω διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι­μένων γνωστικών κλάδων του Αθλητικού Τουρισμού και της Αναψυχής, της Οργάνωσης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δρώμενων και του Χορού, με στόχο την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων.
  • Να παρέχει νέα γνώση και εξειδικευμένη κατάρτιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη γνώση είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Τουρισμού και της Αναψυχής, της Οργάνωσης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.

–        Εφαρμόζει σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας στο διδακτικό έργο:

  • Επιλέγοντας τους κατάλληλους διδάσκοντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία.
  • Αποτιμώντας το διδακτικό έργο από τις/τους φοιτήτριες/τές σε εξαμηνιαία βάση.
  • Συμμετέχοντας στην διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης όπως αυτή συντονίζεται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.
  • Αξιοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, με έμφαση σε φοιτητοκεντρικές διαδικασίες και μεθόδους.
  • Μεριμνώντας για την πρόοδο και την εξέλιξη των φοιτητριών/τών στη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Ενθαρρύνοντας κάθε φοιτητή και φοιτήτρια για συγγραφή άρθρων, δημοσιεύσεων σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε Πανελλήνια ή Διεθνή Συνέδρια
  • Διασφαλίζοντας μαθησιακούς πόρους χρήσιμους και προσβάσιμους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
  • Εφαρμόζοντας τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών.
  • Συμμετέχοντας στις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας του ΔΠΘ
  • Καλλιεργώντας κλίμα σεβασμού, συνεργασίας, συνεννόησης και συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα Σπουδών και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση των όποιων εμφανιζόμενων προβλημάτων, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Διαχείρισης Παραπόνων και ενστάσεων.

–        Μεριμνά για την ποιότητα (και την ποσότητα) του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας:

  • Ενισχύοντας την εξωστρέφειά του με συνέργιες τόσο εντός ιδρύματος όσο και με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των διδασκόντων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.
  • Υποστηρίζοντας τη διεθνή κινητικότητά τους.
  • Αναζητώντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (συμμετοχή σε προγράμματα, χορηγίες, δωρεές, κ.α. )
  • Ενθαρρύνοντας τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται και θα αναγνωρίζεται διεθνώς

–        Μεριμνά για τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.

–        Ενημερώνεται για το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του και διαχέει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πληροφορίες επαγγελματικής αποκατάστασης πέραν των τυπικών.

–        Βάσει των δυνατοτήτων που διαθέτει (διδακτικό προσωπικό-υλικοτεχνικές υποδομές) διασφαλίζει τον κατάλληλο ετήσιο αριθμό εισακτέων, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

–        Μεριμνά για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών και παράλληλα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωσή του.

–        Έχει αναρτημένη την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών στην ιστοσελίδα του και την κοινοποιεί με κάθε τρόπο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

–        Μεριμνά για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. ώστε αυτή να αποτελεί διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

 

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων του Π.Μ.Σ.

Για τον προγραμματισμό δράσεων, το Π.Μ.Σ. έχει συντάξει στοχοθεσία ποιότητας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ, η οποία περιλαμβάνει στρατηγικούς στόχους, με τους αντίστοιχους στόχους ποιότητας, τις απαιτούμενες ενέργειες, τους υπεύθυνους για την υλοποίησή τους και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

 

Τρόποι Επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ποιότητας Ε.Σ.Δ.Π. του Δ.Π.Θ., τα ΑΕΙ οφείλουν να δημοσιοποιούν τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες, την πολιτική τους για τη διασφάλιση της ποιότητας και τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων. Η διεργασία αυτή έχει ως αντικείμενο να καθιστά τις σχετικές πληροφορίες άμεσες, προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια.

Το Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» έχει αναρτήσει την πολιτική ποιότητας του στην ιστοσελίδα του (https://stourdance.phyed.duth.gr), ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι νεοεισερχόμενοι και εν ενεργεία φοιτητές του. Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Προγράμματος και κατά τις τελετές υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η πολιτική ποιότητας του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός», επικοινωνείται επίσης, κατά τις επαφές του με την τοπική κοινωνία, σε περιπτώσεις διοργάνωσης δράσεων με διάφορους φορείς, κατά τη παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας του.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται για τη δημόσια πληροφόρηση των ενεργειών-δράσεων του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» οι εξής τρόποι:

  1. Η επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (http://www.phyed.duth.gr) και του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» (https://stourdance.phyed.duth.gr).
  2. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης DUTHNET eClass (https://eclass.duth.gr/) που χρησιμοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι      εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού φοιτητές.
  1. Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://unistudent.duth.gr/) που χρησιμοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές.
  2. Οι ιστοσελίδες δομών του Δ.Π.Θ. όπως του Γραφείου Διασύνδεσης (http://career.duth.gr/portal/), της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (http://epixeireite.duth.gr/), του Europe Direct (http://europedirect.duth.gr/) και του συλλόγου αποφοίτων Δ.Π.Θ.
  3. Έντυπο υλικό, το οποίο διατίθεται ψηφιοποιημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός».
  4. Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο.
  5. Συνεντεύξεις και ρεπορτάζ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Έντυπο υλικό διανέμεται επίσης στους φοιτητές και λοιπούς συμμετέχοντες σε όλες τις ακαδημαϊκές εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός» και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αλλά και στις επιστημονικές εκδηλώσεις του φοιτητικού συλλόγου. Το σύνολο του έντυπου υλικού υπάρχει προς διάθεση στην γραμματεία του Τμήματος. Τέλος, ενημέρωση επί των εκδηλώσεων και των ερευνητικών δράσεων του Τμήματος υπάρχει στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος αλλά και στον χώρο υποδοχής των φοιτητών έξω από την γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός».

 

Πολιτική Υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του ΠΜΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ, ΧΟΡΟΣ»

Η υποστήριξη και ανάπτυξη του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα του ΠΜΣ «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός».

Α) Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΠΜΣ «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός», τόσο αυτά που ανήκουν στα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής μονάδας, όσο και οι εντεταλμένοι καθώς και οι επισκέπτες καθηγητές υποστηρίζονται ως ακολούθως:

  1. Ενημερώνονται για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από την ΜΟΔΙΠ και παρακινούνται να συμμετέχουν σε αυτές,
  2. Εκπαιδεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΠΘ (υπολογιστικό Κέντρο) στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών (universis, eclass, zoom, ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ),
  3. Ενημερώνονται για την εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού η οποία απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες διδασκόντων στα Ελληνικά ΑΕΙ και αποτελεί μια συλλογή από πληροφορίες και εκπαιδευτικούς πόρους που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πανεπιστήμιο, στοχεύοντας σε συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες: α. καλλιεργούν στους φοιτητές στρατηγικές μάθησης, εστιάζουν στα σημαντικά ερωτήματα της επιστήμης (big ideas), β. τους θέτουν σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων, γ. τους παροτρύνουν να προσεγγίσουν κριτικά τις βασικές ιδέες του μαθήματος, εξασκώντας τους στο να μάθουν πώς να μαθαίνουν, και δ. αξιολογούν κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης που αξιοποιεί πολλαπλούς διαφορετικούς τρόπους αποτίμησης του μαθησιακού αποτελέσματος, ώστε να ενισχύει την υιοθέτηση βαθύτερων μαθησιακών προσεγγίσεων. Η εργαλειοθήκη του πανεπιστημιακού βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2023/06/Toolkit_v1.1.pdf
  4. Λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα επιμόρφωση γύρω από θέματα διδασκαλίας και μάθησης από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του ΔΠΘ. Υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθεί εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση του ΚΕΔΙΜΑ αποκλειστικά για τους διδάσκοντες είτε μιας ακαδημαϊκής μονάδας είτε ενός ΠΜΣ. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΕΔΙΜΑ αναρτώνται στην  ιστοσελίδα του https://ctl.duth.gr/
  5. Ενημερώνονται για το toolkit με σειρά εκπαιδευτικών βίντεο με τίτλο “Ισότιμη πρόσβαση και Συμπερίληψη” που δημιούργησε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης https://modip.duth.gr/εκπαιδευτικα-βιντεο/
  6. Παραπέμπονται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ στο μενού «τεκμηρίωση» (https://modip.duth.gr/τεκμηριωση/) όπου υπάρχει υλικό της ESU (European Students’ Union) και άλλων διεθνών οργανισμών για διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές (καινοτόμες τεχνικές, φοιτητοκεντρική μάθηση, κα).

 

B) Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΠΜΣ «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρωμένων, Χορός», υποστηρίζονται ως ακολούθως:

  1. Ενημερώνονται για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιούνται από την ΜΟΔΙΠ και παρακινούνται να συμμετέχουν σε αυτές,
  2. Εκπαιδεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΠΘ (υπολογιστικό Κέντρο) στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών (universis, eclass, zoom, ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ),
  3. Παρακινούνται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο απασχόλησής τους και διευκολύνονται όποτε χρειάζεται.