Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 22/9/2023


ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
10:00-10:30 ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΑΝΟΥ ΧΟΡΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΕΙΡΗΝΗ» https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDAwYzItZDc0NC00NGExLTkzMzAtNDUxODFhZGFiZGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d Σπουδές στο Χορό
10:30-11:00 ΧΑΡΑ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 & ΤΥΠΟΥ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDAwYzItZDc0NC00NGExLTkzMzAtNDUxODFhZGFiZGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d Σπουδές στο Χορό
11:30-12:00 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ ΈΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDAwYzItZDc0NC00NGExLTkzMzAtNDUxODFhZGFiZGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d Σπουδές στο Χορό