Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 23&24/2/2023 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
24/2/2023 12:00-12:30 Μαλαβάζου Χριστίνα  Η εξέλιξη στον χρόνο των προγραμμάτων προαγωγής υγείας και άσκησης στις επιχειρήσεις https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5d1cc0ac-ad7b-43e2-b61e-27257efc15e4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
24/2/2023 12:30-13:00 Άλκης Καραβασίλης Συστηματική ανασκόπηση της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας στην επαγγελματική εξουθένωση https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2%2F1606892700602%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5d1cc0ac-ad7b-43e2-b61e-27257efc15e4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true