Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 23&24/2/2023 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Σπουδές στο Χορό


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
23/2/2023 18:00-19:00 Πρωτοπαππας  Γιωργος Το ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο απασχόλησης για χορευτές: η περίπτωση της Ελλάδας και της Γερμανίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
24/2/2023 10.00 – 11.00 Λιναρδάτος Γεώργιος  Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων σε οργανωμένα μαθήματα Τango https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
24/2/2023 11:00-12:00 Κουζούμης Δημήτρης Δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Dance Imagery Questionnaire (DIQ)» στο ελληνικό χορευτικό περιβάλλον https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
24/2/2023 12:00-13:00 Μολογιαννίδου Λεμονιά Διερεύνηση Ψυχολογικής διάθεσης, Άγχους και Πρόθεσης συμμετοχής σε οργανωμένες χορευτικές δραστηριότητες ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d