Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 23/9/2022


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
11.00 – 11.45 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alNQtKW-f0vykgqhOmqkhcJjCsIGAf3wyacXGcQuF3YM1%40thread.tacv2/1663152841215?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d Σπουδές στο Χορό
12.00 – 12.45 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ  ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alNQtKW-f0vykgqhOmqkhcJjCsIGAf3wyacXGcQuF3YM1%40thread.tacv2/1663152841215?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d Σπουδές στο Χορό