Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 15/9/2022


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
9:00 -9:30 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6cb511477faf4dc1b712139f22a8e575%40thread.tacv2/1606892700602?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή