Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 10/6/2022


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟΣ»
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
9:00-10:00 Διδακτικές προσεγγίσεις του χορού. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjUzMDItNjRiMC00ZDU4LTg1MjctNWFmMmVmMDI1MGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ»
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
13:00-14:00 Αξιολόγηση της εικόνας του σώματος μελών γυμναστηρίων. Μπορεί να προβλέψει τους λόγους συμμετοχής τους και τις προθέσεις τους να παραμείνουν μέλη; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6fGp9rUU87jPh6E9Q4UhLLqvTU9TkdnZ3Am-QgM_Eu81%40thread.tacv2/1653977848663?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d
14:00-15:00 Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των υπηρεσιών άθλησης-εκγύμνασης και παράπλευρων υπηρεσιών ιδιωτικών γυμναστηρίων του Νομού Αττικής https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6fGp9rUU87jPh6E9Q4UhLLqvTU9TkdnZ3Am-QgM_Eu81%40thread.tacv2/1653977848663?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f93a59ca-1f49-4b5f-a53f-726cf512f77f%22%7d