Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 25/2/2022 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή»


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10:00-10:30 Συσχέτιση των κινήτρων και της συχνότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής των Πυροσβεστών του Νομού Θεσπρωτίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE8QeLJOhZLBrYL5KcST75nw9-fUbxsUWG6RbtumvQ5c1%40thread.tacv2/1645197795496?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d 
11:00-11:30 Η  επίδραση της άσκησης σε περιβάλλον υπαίθρου στην ψυχική υγεία, ενηλίκων πληθυσμών, σε περιόδους πανδημίας https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE8QeLJOhZLBrYL5KcST75nw9-fUbxsUWG6RbtumvQ5c1%40thread.tacv2/1645197795496?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d 
11:30-12:00 Η ικανοποίηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα από τη συμμετοχή τους στον αθλητικό τουρισμό σε σχέση με την πρόσβασιμότητα https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE8QeLJOhZLBrYL5KcST75nw9-fUbxsUWG6RbtumvQ5c1%40thread.tacv2/1645197795496?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d 
14:00-14:30 Διερεύνηση της έννοιας της ενσυνειδητότητας ατόμων που συμμετέχουν σε yogaretreats https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE8QeLJOhZLBrYL5KcST75nw9-fUbxsUWG6RbtumvQ5c1%40thread.tacv2/1645197795496?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d 
14:30-15:00 Η τουριστική τυπολογία και ποιότητα της εμπειρίας των τουριστών στην Αγία Νάπα της Κύπρου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE8QeLJOhZLBrYL5KcST75nw9-fUbxsUWG6RbtumvQ5c1%40thread.tacv2/1645197795496?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d