Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 25/2/2022 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ « Σπουδές στο Χορό»


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10:30-11:00 Η επίδραση του χορού στην αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη παιδιών που ζουν σε κέντρα παιδικής προστασίας. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
11:00-12:00 Χορός και ταυτότητα: Το παράδειγμα του πολιτιστικού συλλόγου Πόντιων Θρυλορίου Ροδόπης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
12:00-13:00 Κίνητρα συμμετοχής και ικανοποίηση ενηλίκων σε μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού: Η συμμετοχή ή μη συμμετοχή σε παραστάσεις, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο παράγοντες διαφοροποίησης των https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
16:00-17:00 Οι θεραπευτικές διαστάσεις του χορού στην αρχαία Ελλάδα https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
17:00-18:00 Συγκριτική μελέτη τελετουργικών πρακτικών πυροβασίας ανά τον κόσμο: Ο ρόλος του εκστασιασμού και της ένρυθμης κίνησης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
18:00-19:00 Η υποκειμενική ευτυχία συμμετεχόντων σε μαθήματα Ελληνικού παραδοσιακού χορού https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZmQyMDItMzQ2Yy00NjU2LTg5NTAtNjFhNzBjZTEzNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d