Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 18/6/2021 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Οργάνωση Αθλητικών Δρώμενων»


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
9:30-10:30  Η Διερεύνηση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης αθλούμενων μέσω story board. Περίπτωση μελέτης η περιπατητική διαδρομή της οδού Αντώνη Τρίτση στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgzYTM2YTAtZjNkOS00YThkLTg5MjYtNzcwZGUzZjM3YjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2285f45cf9-4b0d-4a2c-8f6f-57c10428bb25%22%7d