Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 18/6/2021 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Σπουδές στον Χορό»


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
9.00 – 10.00 Η χορευτική ταυτότητα μέσα από τις κοινωνικές εκφάνσεις  της κοινότητας Σκλίβανης Ξηροβουνίου από το χθες στο σήμερα https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcc0196c15874468a3cf44fb9d71cc1a%40thread.tacv2/1623358796203?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
10.00 – 11.00 Η σχέση του χορού με τις συνιστώσες της κοινωνικής συναισθηματικής νοημοσύνης https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2OTBlZDQtZWFkYi00ZWY5LWE5ZGEtYjNiY2Y3ZTRiZDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
11.00 – 12.00 Δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Dance Motivation Inventory (DMI)» στο ελληνικό χορευτικό περιβάλλον https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcc0196c15874468a3cf44fb9d71cc1a%40thread.tacv2/1623359131333?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
12.00 – 13.00 Διερεύνηση Φυσικής Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης  Συμμετεχόντων σε Χορευτικές Δραστηριότητες https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcc0196c15874468a3cf44fb9d71cc1a%40thread.tacv2/1623359488948?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
13.00 – 14.00 Αξιολόγηση των κινήτρων συμμετοχής σε οργανωμένα μαθήματα ελληνικού χορού   με τη χρήση της «Κλίμακας Παρακίνησης στον Χορό/Dance Motivation Inventory (DMI)» https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcc0196c15874468a3cf44fb9d71cc1a%40thread.tacv2/1623359910627?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
15.00 – 16.00 Κίνητρα συμμετοχής Ελλήνων της διασποράς στη Μέση Ανατολή σε μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVjZThhMWYtYjViNC00MTcwLThmMjMtM2U3NDVkNzQ5ODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d