Οδηγίες σχετικά με την ΠΑ λόγω μέτρων προστασίας από Covid-19


Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄783) επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα συνολικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Πολιτεία, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ανωτέρω προσωρινή απαγόρευση, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

* Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο

Οδηγίες Πρακτική Άσκηση ΑΕΙ 17-3-2020

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή.