Υποβολή Αιτήσεων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις:

1) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή

2) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων

3) Σπουδές στο Χορό

 

α) Εισαγωγή 60 φοιτητών (20 εισακτέοι/ειδίκευση) στο Πρόγραμμα και

β) Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:

                                             Σεπτέμβριος 2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 518/25.06.2019 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Συγκλήτου αριθ. 75/1/20.09.2018 (ΦΕΚ 4626/ τ.Β’/18.10.2018) ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» και τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 4623/ τ.Β’/18.10.2018), αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως προς την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ., στις ειδικεύσεις:

 1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
 2. Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
 3. Σπουδές στο Χορό

α) Tην εισαγωγή 60 φοιτητών (20 εισακτέοι/ειδίκευση) στο Πρόγραμμα και

β) Την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:

                                                  Σεπτέμβριος 2020

 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους

αποκλειστικά σε μορφή PDF,

αποστέλλοντας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protstou@phyed.duth.gr

 • Αίτηση υποψηφιότητας (1 αρχείο PDF) και

 • Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

(1 ενιαίο αρχείο PDF με όλα τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση και όχι ξεχωριστό PDF αρχείο για κάθε δικαιολογητικό)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

! Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και στις τρεις (3) ειδικεύσεις. Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Στην περίπτωση πτυχίων προερχόμενων από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατατίθεται πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων

Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: i) βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και ii) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Μία (1) συστατική επιστολή

5. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική)

Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

 

 1. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
 4. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα
 5. Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 7. Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα [π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, κλπ], όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κλπ).

Σημείωση:   Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοθεί:

α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)

β) από την αλλοδαπή (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.