Υποβολή Αιτήσεων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις:

1) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή

2) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων

3) Σπουδές στο Χορό

 

περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:
 
από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023   

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή(εδώ)

Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων(εδώ)

Σπουδές στο Χορό(εδώ)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://stourdance.phyed.duth.gr/  σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής αίτησης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/ πεδία αυτά ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά

 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://stourdance.phyed.duth.gr/ )

 

Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και στις τρεις (3) ειδικεύσεις.

 

 1. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Στην περίπτωση τίτλου σπουδών ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατίθεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, καθώς και βεβαίωσης αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 304 παρ. 4 του Ν. 4957/2022

Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

 1. Μία (1) συστατική επιστολή
 2. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική)

 

Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

 

 1. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
 4. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα
 5. Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 7. Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα [π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, κλπ], όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κλπ).

 

Σημείωση:   Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοθεί:

α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)

β) από την αλλοδαπή (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.