Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 • Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών : Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.

 

 

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.).

β) Μία (1) συστατική επιστολή

Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ) , είτε από εργοδότη του φορέα απασχόλησης.

γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

 

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 

 1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2
 2. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε ανακοίνωση
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 7,5 μόρια η κάθε δημοσίευση.
 4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 15 μόρια).

Μοριοδοτείται διετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 24 μήνες μέγιστο, με 0,625 μόρια ο μήνας.

 1. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα (10 μόρια)
 2. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

 1. Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (15 μόρια)
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (25 μόρια)

 

Σημείωση: Διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  που ακολουθούν.

 

Διαδικασία επιλογής

 

1) Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αρχικά ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

 

2) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων:

 1. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
 2. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού πίνακα επιλογής και ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των ενστάσεων.
 • Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής.

 

3) Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 60. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

 

Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας κατ΄ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

 

Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας του επιλεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

στο Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»

 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

 

1ο κριτήριο

 

Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια).

Η μοριοδότηση του υποψηφίου γίνεται με συνδυασμό του βαθμού πτυχίου και του συντελεστή  2 (δύο). Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια [Βαθμός πτυχίου  10 Χ τον συντελεστή  2 =20 μόρια], ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 7,20 λαμβάνει 14,40 μόρια [Βαθμός πτυχίου 7,20 Χ τον συντελεστή  2 = 14,40 μόρια].

 

2ο κριτήριο

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια).

Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε ανακοίνωση

Για κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση κατατίθεται ολόκληρη την περίληψη από τα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου καθώς και η αντίστοιχη βεβαίωση από το επιστημονικό συνέδριο.

 

3ο κριτήριο

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 7,5 μόρια η κάθε δημοσίευση.

Κατατίθεται ολόκληρη τη δημοσίευση, η φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή καθώς και η φωτοτυπία του εξωφύλλου.

 

4ο κριτήριο

Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία* (Μέγιστο 15 μόρια, 7,5 μόρια για κάθε έτος).

Μοριοδοτείται διετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 24 μήνες μέγιστο, με 0,625 μόρια ο μήνας.

 

Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική προϋπηρεσία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης *

 

5ο κριτήριο

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα (10 μόρια)

Για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα απαιτείται βεβαίωση από την Επιτροπή Ερευνών ή τον Υπεύθυνο Φορέα υλοποίησης του έργου.

 

 

6ο κριτήριο

 

Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας.

 

7ο κριτήριο

 

Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (15 μόρια)

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί σε επικυρωμένο αντίγραφο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας.

 

8ο κριτήριο

 

Διδακτορικό Δίπλωμα (25 μόρια)

 

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί σε επικυρωμένο αντίγραφο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική προϋπηρεσία

 

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του εργοδότη και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)  μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

 

 (2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

 

(3) Επαγγελματική εμπειρία σε αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες: Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται η βεβαίωση του εργοδότη και η κατάθεση συμβολαίου, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης και το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά). Τα συμβόλαια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Εφορία ή να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

(4) Διδακτική εμπειρία

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται: η σχέση εργασίας, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

 

 

Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

 

 • Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

 

 • Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

 

 

Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.