Τέλη φοίτησης


Τέλη φοίτησης

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700 €) για όλη τη φοίτηση και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Η καταβολή της πρώτης δόσης (για το Α΄ εξάμηνο) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα.

1η δόση :  900 ευρώ (κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.)

2η δόση : 900 ευρώ (πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου)

3η δόση : 900 ευρώ (πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου)

Υποτροφίες

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700 €) για όλη τη φοίτηση και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Η καταβολή της πρώτης δόσης (για το Α΄ εξάμηνο) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4957/2022 (άρθρο 86), εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο Π.Μ.Σ. Επίσης δεν δικαιούνται απαλλαγής και όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

Παρέχονται, εάν ο αριθμός των φοιτητών είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος, τρεις (3) υποτροφίες (μία για κάθε ειδίκευση) στους φοιτητές πλήρους φοίτησης που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιείται επιμερισμός της υποτροφίας ισόποσα μεταξύ των δικαιούχων. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα ή δικαιούται ατελή φοίτηση δε δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των υποτροφιών δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών καθώς και αυτών που τυγχάνουν απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΦΕΚ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024