Τίτλος που απονέμεται


Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Αθλητικό Τουρισμό,
Οργάνωση Δρώμενων, Χορό» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
β) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
γ) Σπουδές στο Χορό