Λειτουργία Προγράμματος


Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του  ΤΕΦΑΑ  (στη Κομοτηνή) του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και απαιτεί περιορισμένη φυσική παρουσία για το συνολικό χρόνο εκπαίδευσης ενώ η υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών  για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

Α΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

Ένα τετραήμερο του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου κάθε έτους (συνήθως Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

Β΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

Ένα τετραήμερο του Μαρτίου και Μαΐου κάθε έτους (συνήθως Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος). Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

Γ΄ εξάμηνο

Ο υποψήφιος επιλέγει είτε την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είτε την  παρακολούθηση/ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση δύο ανεξάρτητων μελετών (Ανεξάρτητη Μελέτη Ι – Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ).

Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (ΤΕΦΑΑ στη Κομοτηνή) είτε σε τόπο επιλογής του υποψηφίου- και καταλαμβάνουν όλο το Γ’ εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 6 μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση).

Κύκλος μαθημάτων από απόσταση:

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Αναλυτικότερα:

Ασύγχρονη διδασκαλία

Με την «ασύγχρονη διδασκαλία» οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη εξ αποστάσεως που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://eclass.duth.gr/).

Σύγχρονη διδασκαλία

Με τη «σύγχρονη διδασκαλία από απόσταση» ο διδάσκων καθηγητής και οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες στη διάρκεια του εξαμήνου και πραγματοποιούν μια συγκεκριμένη διάλεξη έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία και ταυτόχρονη οπτική επαφή σε ένα δικτυακό τόπο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://synergia.phyed.duth.gr/).

.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα καθώς και  η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και των δύο (2) Ανεξάρτητων Μελετών στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επίσης δύναται κάποια από τα μαθήματα να παρέχονται στην Αγγλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.