Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 26/2/2021


ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
09:00-10:00 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzZmQzNDEtYTc1Ny00OGRlLWI2ZTEtMjBmNjBkMTVlOGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2285f45cf9-4b0d-4a2c-8f6f-57c10428bb25%22%7d
10:00-11:00 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a46d4e80439944c7cbd9047bf0cb8dc29%40thread.tacv2/1605776878476?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2204f349b9-ea81-4c67-9f51-12390338dc24%22%7d
11:00-12:00 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΧΟΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ1MWM4MzEtYzAzNi00MTA4LTljODUtYmI0ZTgyZTY1MzM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
12:00-13:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUyMzliZDItNDc3Yy00YzA0LTk4NjgtNmM1MTk0MGM4Nzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2213e4b021-5e48-4c15-9f74-64714c804baf%22%7d
15:00-16:00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhNzRkM2MtMTliOC00ZGUyLTg4MTktMjYyNDU1NWE3NTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2285f45cf9-4b0d-4a2c-8f6f-57c10428bb25%22%7d
16:00-17:00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡOΝΟΪΟΥ COVID-19 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a63a99fc80ac5473c8ebd8e7669cf105f%40thread.tacv2/1614155074131?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2264a226ae-eb26-4479-a61e-2566400da576%22%7d