ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΑΤΟΔΧ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός»
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδίκευση, υποψηφίους στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Οι ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με νεότερη ανακοίνωση.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παρακάτω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Πέμπτη 22/10/2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση:
protstou@phyed.duth.gr