Forms for Applicants


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» με ειδικεύσεις:

1) Sports Tourism and Recreation

2)Event Management

3)Studies in Dance

 

The application period for participation in the M.Sc.:
 
From Friday, September 1, 2023, to Tuesday, September 12, 2023   

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST (click here)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Sports Tourism and Recreation(click here)

Event Management (click here)

Studies in Dance (click here)

 

APPLICATION SUBMISSION INSTRUCTIONS

Interested parties must submit their application package (Application and Supporting Documents) exclusively online on the Postgraduate Program website,  https://stourdance.phyed.duth.gr/  following the application submission instructions.

The application acts as a solemn declaration under Article 8 of Law 1599/1986, and inaccuracies in the declared information incur the prescribed criminal and administrative penalties.

Candidates will receive a confirmation email of their application submission with their application protocol number at the email address provided.

Candidates that they are selected will be required to submit their application package in hard copy for their registration.

NOTE:   A separate application must be submitted for each specialization.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: NOTE: The candidate is solely responsible for the correct completion of the online application. Since the applications are processed electronically, candidates are required to fill in the relevant boxes / fields of the electronic applications, which refer to the respective qualifications they possess. If the candidates do not fill in these boxes/fields or if they fill in other boxes, apart from those mentioned in the specific qualifications or if they mention them in other parts of the online application, the qualifications will not be taken into account, even if the relevant supporting documents are submitted

 

 

The nomination file should include the following supporting documents:

 

 

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://stourdance.phyed.duth.gr/ )

 

Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και στις τρεις (3) ειδικεύσεις.

 

 1. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Στην περίπτωση τίτλου σπουδών ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατίθεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, καθώς και βεβαίωσης αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 304 παρ. 4 του Ν. 4957/2022

Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

 1. Μία (1) συστατική επιστολή
 2. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική)

 

Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

 

 1. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
 4. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα
 5. Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 7. Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα [π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, κλπ], όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κλπ).

 

Σημείωση:   Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοθεί:

α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)

β) από την αλλοδαπή (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.